ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

Bagalkot Tourism

Cinque Terre


Aihole

Best Seasons: October to March
Clothing:
Summer - Light Cottons
Winters - Light Woolens

Shopping at Aihole
       Ilkal (36 Kms) is famous for its traditional handloom, art silk and silk sarees.

Cultural Importance of the Town
      Aihole has a Hindu temple in Ramalinga Temple & Muslim Mosque. The Ramalinga Temple situated along the banks of the Malaprabha river has its annual Car Festival in February-March.


Badami

Best Seasons: October to March
Clothing:
Summer - Cottons
Winters - Light Woolens

Cultural Importance of the Town

  • Banashankari Temple Festival near Badami during January- February.
  • Virupaksha temple Car Festival in Pattadakal in March.
  • Mallikarjuna Temple Festival in Pattadakal in March-April

Pattadakal

Best Seasons: October to March
Clothing:

  • Summer: Cottons
  • Winter : Light Woolens

Cultural Importance and Specialities

  • Banashankari Temple Festival is held near Badami during January-February each year.
  • Virupaksha Temple Car Festival in Pattadakal in March.
  • Mallikarjuna Temple Festival in Pattadakal in March-April

     Read more..