ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

Cinque Terre    Cinque Terre
VEERNARAYANA TEMPLE
DAMBALA TEMPLE

 

VEERNARAYANA TEMPLE :Hoysala King Bittideva after taking religious vow from Shri Ramanujacharya became vaishnava.  There is a traditional belief that according to his Guru’s order in 1117 A.D. he built Shri Veeranarayana temple.  This is one among the Pancha Narayana temples he built, Shri Veeranarayana temple, is a beautiful mixture of Chalukya, Hoysala and Vijayanagara sculptures, garbhagrtha and the top tower of the templeare models of Chalukya sculpture,  GarudaGamba and Rangamantap are in the manner of Hoysala sculpture.  The main entrance gate of the temple is of Vijayangara art.

DAMBALA: Famous for its grapes and Guavas, Dambala lies 20 kms from GADAG.  It boasts of many fine temples – the best being the Dodda Basappa temple.Dedicated to Lord Shiva, the Dodda Basappa temple belongs to the Kalyani Chalukya period. It is renowned for its multigonal stellar shape. It contains one of the most beautifully designed door steps that can be seen in any temple in western India. This doorstep is exquisitely engraved with festoons, rosetter and small figures. Apart from this the temple also has marvelously  carved pillars and walls. Also at Damabla  is  situated a Buddhist shrine dedicated to the godess Taradevi

Read more.,