ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

MLC's of BELGAUM Division

ಕ್ರ.ಸಂ
ಹೆಸರು 
ಕ್ಷೇತ್ರ
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ಕಛೇರಿ
ಮನೆ
ಮೊಬೈಲ್
1

ಶ್ರೀ ಮತ್ತಿಕಟ್ಟಿ ವೀರಣ್ಣಾ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 080- 22342739 94483-54158
2

ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣಸಾ ಬಾಂಡಗೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಧಾನಸಭೆ 94481-13175
3

ಶ್ರೀ ಹಣಮಂತ ರುದ್ರಪ್ಪ ನಿರಾಣಿ

ವಾಯವ್ಯ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ 94481-13113
4

ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಎ. ಲಿಂಬಿಕಾಯಿ

ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರ ಕ್ಷೇತ್ರ 94481-11870
5

ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಶಹಾಪುರ

ವಾಯವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ 08488 222370 94484-56474
6

ಶ್ರೀ ಬಸವರಾಜ ಹೊರಟ್ಟಿ

ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ 08362 3524288 94481-11188
7

ಶ್ರೀ ಮಹಾಂತೇಶ ಕವಟಗಿಮಠ

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 08338 272223 97390-11887
8
ಶ್ರೀ ವಿವೇಕರಾವ್ ವಸಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ್ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 08338 269330 98454-92000
9
ಶ್ರೀ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಾಟೀಲ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 080 26687688 94480-50499
10

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್ ನ್ಯಾಮಗೌಡ

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 08353 221144 99002-58448
11

ಶ್ರೀ ಘೋಟನೆಕರ ಶ್ರೀಕಾಂತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ

ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 98451-47847
12
ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಜ ಸಜ್ಜನರ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಕ್ಷೇತ್ರ 94484-66185