ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ

ಕ್ರ.ಸಂ
ಜಿಲ್ಲೆ
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ಕಛೇರಿ
ಮನೆ
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಮೊಬೈಲ್
1 ಬೆಳಗಾವಿ ಡಾ|| ಬಗಾದಿ ಗೌತಮ್ 0831 2407201 2407203 2429662

94808-54000

2 ವಿಜಯಪುರ ಎಂ. ಸುಂದರೇಶ್ ಬಾಬು 08352 276378 250892 276983 94808-57000
3 ಬಾಗಲಕೋಟ ಎಮ್.ಜಿ. ಹಿರೇಮಠ 08354 235576 233108 235562 94808-51000
4 ಧಾರವಾಡ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಷ್ಮಾ ಗೋಡಬೋಲೆ 0836 2447542 2741234 2747700 94808-64000
5 ಗದಗ ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಬಿ. ಶೆಟ್ಟೆಣ್ಣವರ 08372 234375 230599 230211 94808-65000
6 ಹಾವೇರಿ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಬಿ. ಅಂಜನಪ್ಪ 08375 249031 249070 249037 94808-68000
7 ಕಾರವಾರ ಡಾ|| ವಿ. ರಾಮ್ ಪ್ರಸಾತ್ ಮನೋಹರ್ 08382 226560 226246 226470 94825-75914