ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಕ್ರ.ಸಂ
ಜಿಲ್ಲೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ಕಛೇರಿ
ಮನೆ
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಮೊಬೈಲ್
1 ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ. ಜಿಯಾಉಲ್ಲಾ ಎಸ್., ಭಾ.ಆ.ಸೇ 0831 2407200   2407273 2407222 2452644 95355-53435
2 ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ. ಕೆ.ಬಿ. ಶಿವಕುಮಾರ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08352 250021 250020 256666 94481-40021
3 ಬಾಗಲಕೋಟ ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಎ. ಮೇಘಣ್ಣವರ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08354 235091 235081 235096 94800-31234
4 ಧಾರವಾಡ ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಬಿ. ಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 0836 2233888 2233887 2747102

94483-10101

94811-04342

5 ಗದಗ ಶ್ರೀ. ಮನೋಜ್ ಜೈನ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08372 237300 237750 232413 99453-72004
6 ಹಾವೇರಿ ಡಾ. ಎಮ್. ವ್ಹಿ. ವೆಂಕಟೇಶ, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08375 249044 249026 249088

94484-84413

98806-40449

7 ಕಾರವಾರ ಶ್ರೀ. ಎಸ್. ಎಸ್. ನಕುಲ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08382 226303 221304 226603 94811-27766