ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಕ್ರ.ಸಂ
ಜಿಲ್ಲೆ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ಕಛೇರಿ
ಮನೆ
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಮೊಬೈಲ್
1 ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ. ಎನ್. ಜಯರಾಮ್, ಭಾ.ಆ.ಸೇ 0831 2407200   2407273 2407222 2452644 94835-34333
2 ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ. ರಂದೀಪ್ ಡಿ. ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08352 250021 250020 256666 94481-40021
3 ಬಾಗಲಕೋಟ ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಎ. ಮೇಘಣ್ಣವರ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08354 235091 235081 235096 94481-46979
4 ಧಾರವಾಡ ಶ್ರೀ. ಪಿ.ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೋಳನ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 0836 2233888 2233887 2747102 94485-73007
5 ಗದಗ ಶ್ರೀ. ಎನ್.ಎಸ್. ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08372 237300 237750 232413 99453-72004
6 ಹಾವೇರಿ ಶ್ರೀ. ರಮಣ ದೀಪ್ ಚೌಧರಿ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08375 249044 249026 249088

94484-84413

99804-65955

7 ಕಾರವಾರ ಶ್ರೀ. ಉಜ್ವಲ್ ಕುಮಾರ್ ಘೋಷ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08382 226303 221304 226603 94811-27766