ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರರು

ಕ್ರ.ಸಂ
ಜಿಲ್ಲೆ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯಕ್ತರರ ಹೆಸರು
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ಕಛೇರಿ 
ಮನೆ
ಮೊಬೈಲ್
1 ಬೆಳಗಾವಿ ಸಿ. ಪ್ರಭು 0831

2405304

2406351

2405329

99001-45000

2 ಧಾರವಾಡ ಸಿ.ಎಂ. ನೂರ್ ಮನ್ಸೂರ್ 0836

2213800

2350855

2213801 94835-31835
3 ವಿಜಯಪುರ ಎಸ್.ಜಿ. ರಾಜಶೇಖರ್ 08352

222474

278532

- -