Back Select Language

CEO's of ZP

Sl No
District
Name of the CEO
STD Code 
Office
Home
Fax
Mobile
1 Belagavi Sri Darshan H V 0831 2407201 2407203 2429662

94808-54000

2 Vijaypur Sri Vikas Kishor Suralkar 08352 276378 250892 276983  
3 Bagalkot Smt. Gangubai Mankar 08354 235576 233108 235562  
4 Dharwad Snehal R 0836 2447542 2741234 2747700 94806-64000
5 Gadag Sri Manjunath Chavan 08372 234375 230599 230211 94808-65000
6 Haveri Sri K. B. Anganappa 08375 249031 249070 249037 94808-68000
7 Karwar Sri Chandrashekhar Naik 08382 226560 226246 226470 94808-79000