ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

 

ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ, ವಾಯುವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆ - ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಕೈಗವಸುಗಳು(Plastic Hand Gloves) ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು aa

ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ, ವಾಯುವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆ - ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಪತ ಪತ್ರ (ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ) aa

ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ, ವಾಯುವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಟೇಶನರಿ / ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು  ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆ aa

ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ, ವಾಯುವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ (SVEEP) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆ aa

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ನಮೂನೆಗಳು - ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ, ವಾಯುವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆ aa

ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ, ವಾಯುವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಎಂಐಎಸ್ಗಾ ಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆ aa

ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ, ವಾಯುವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವೆಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆ aa