ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

Electoral Roll for N.W.Graduate & N.W. Teacher Constituency - 2016

Sl No

North West Graduate Constituency (The No.s under MR indicate PART No.s) North West Teacher Constituency (The No.s under MR indicate PART No.s) West Teacher Constituency (The No.s under MR indicate PART No.s)
  ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಜಯಾಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಜಯಾಪುರ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಧಾರವಾಡ ಹಾವೇರಿ ಗದಗ ಕಾರವಾರ
  MR(MR,SR1 & SR2) MR(MR,SR1 & SR2) MR(MR,SR1 & SR2) MR(MR,SR1 & SR2) MR(MR,SR1 & SR2) MR(MR,SR1 & SR2) MR(MR,SR1 & SR2) MR(MR,SR1 & SR2) MR(MR,SR1 & SR2) MR(MR,SR1 & SR2)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15  
16    
17    
18    
19    
20    
21    
22      
23      
24      
25      
26      
27        
28        
29        
30        
31        
32        
33
       
34
       
35
       
36
       
37
       
38
       
39
       
40
       
41                
42                
43                
44                
45                
46                
47                
48                
49                
50                
51                
52                
53                
54                
55                
56                
57                
58                
59                
60                
61                
62                
63                
64                
65                
66                
67                
68                
69                
70                
71                
72                
73                
74                
75                
76                
77                
78