ಹಿಂದಿನ ಪುಟ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೇಖಾಕೃತಿ

ಇಲಾಖೆ

ಹೆಸರು

ದೂರವಾಣಿ

ಇ ಮೇಲ್

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ

----- 08354-235091 deo[dot]bagalkot[at]gmail[dot]com
ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ----- 08354-235576 ceo_zp_bgk[at]nic[dot]in

 

ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚುನಾಯಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರಗಳು - 2016

ಕ್ರ.ಸಂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು

1

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

2

ಜಮಖಂಡಿ

3

ಬಾದಾಮಿ

4

ಬೀಳಗಿ

5

ಹುನಗುಂದ

6

ಮುಧೋಳ್

 

ಉಪ-ವಿಭಾಗ ವಾರು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು

ಉಪ ವಿಭಾಗ

ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಬಾದಾಮಿ

ಹುನಗುಂದ

ಜಮಖಂಡಿ

ಜಮಖಂಡಿ

ಬೀಳಗಿ

ಮುಧೋಳ್

 

ತಾಲೂಕು ಪ್ರೊಫೈಲ್

ತಾಲೂಕು ಹೆಸರು

ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಹೋಬಳಿ

ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ

ಗ್ರಾಮ

ಪುರುಷ

ಮಹಿಳೆ

ಒಟ್ಟು

ಬಾದಾಮಿ

146424

145500

291924

4

34

146

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

125122

122149

247271

3

22

89

ಬೀಳಗಿ

71271

70725

141996

2

20

65

ಹುನಗುಂದ

144462

142624

287086

4

30

160

ಜಮಖಂಡಿ

207904

200537

408441

3

32

71

ಮುಧೋಳ್

139064

136110

275174

2

25

77

Connectivity available  (Air/Bus/Train/Ship ): Train , Bus

Nearest Airport: Hubli Airport 150 Kms

Important Industries in the District : Sugar Factories & JK Cement

Major events  in the District :Chalukaya Utsava

Tourist places.,>

Web Sites :

http://bagalkot.nic.in/