ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಧೃಢೀಕರಣದ ಸಲುವಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳು

ಅನುಬಂಧ - III

ಸರಕಾರಿ ಆದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾದ ಶುಲ್ಕ

ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳ ಧೃಢೀಕರಣದ ಸ್ಥಿತಿ - 01-10-2022 ಕ್ಕೆ