ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಕಂದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು

ಸೂಚನೆ: ನಮೂನೆಗಳು ಪಿ.ಡಿ.ಎಫ್. ರೂಪದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ

ಕ್ರ.ಸಂ
ಯೋಜನೆಗಳು (ನಮೂನೆ)
ವಿವರಗಳು(ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಸಹಿತ)
1
ವಿಕಲ ಚೇತನ (ಅಂಗ ವಿಕಲ) ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
2
ನಿರ್ಗತಿಕ ವಿಧವೆ ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ (DWP)
aa
3
ರಹವಾಸಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
aa
4
ಆಯುಧ ಪರವಾನಗಿ - ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
5
ವಾರಸುದಾರ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
6
ಪ.ಜಾ - ಪ.ಪಂ ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
aa
7
ಪ್ರವರ್ಗ -1 ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
aa
8

ವಸತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
aa
9
ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ವೇತನಕ್ಕಾಗಿ (ಪಿಂಚಣಿಗಾಗಿ) ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
aa
10
ಭಾಗ್ಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
11
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ನೆರವು ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ(NSAP)
aa
12
ಆದರ್ಶ ವಿವಾಹ ಯೋಜನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
aa
13
ಪ್ರವರ್ಗ- II(ಎ) , II(ಬಿ) , III(ಎ), III(ಬಿ) ಜಾತಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ
aa