ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಹಿತಿ ( ಜನಗಣತಿ- 2001) ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಜಿಲ್ಲೆ

ಭೌಗೋಳಿಕ ಪ್ರದೇಶ

ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಪ. ಜಾ / ಪ.ಪಂ ಜನಸಂಖ್ಯೆ

ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಸಾಂದ್ರತೆ (ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರಿಗೆ )

ಪುರುಷ- ಮಹಿಳೆ ಅನುಪಾತ ( ಪ್ರತಿ 1000 )

ಸಾಕ್ಷರತೆ ದರ ( %)

ಒಟ್ಟು

ಪುರುಷ

ಮಹಿಳೆ

ಒಟ್ಟು

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ

ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡ

ಒಟ್ಟು

ಪುರುಷ

ಮಹಿಳೆ

1
ಬೆಳಗಾವಿ
13415
4214505
2150090
2064415
705471
462020
243451
314
959
64.42
75.89
52.53
2
ವಿಜಯಾಪುರ
10541
1806918
926424
880494
364305
334254
30051
171
948
57.46
68.10
46.19
3
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
6593
16511892
834247
817645
330785
250604
80181
251
977
57.81
71.31
44.10
4
ಧಾರವಾಡ
4263
1604253
823204
781049
202411
131969
70442
376
948
62.57
70.53
54.70
5
ಗದಗ
4656
971835
493533
478302
191824
137414
54410
209
969
66.10
79.30
52.50
6
ಹಾವೇರಿ
4848
1439116
740469
698647
302523
175360
127163
298
942
68.09
77.94
57.60
7
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
10222
1353644
686876
666768
125677
10189
23781
132
971
76.60
84.50
68.50
ಒಟ್ಟು
54538
13042163
6654843
6654843
2222996
1593517
629479
239
960
64.72
75.37
53.73