ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಭೂಮಿಯ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಿವರ - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ
ಮಾಹಿತಿ ವಿವರಣೆ
ಬೆಳಗಾವಿ
ವಿಜಯಾಪುರ
ಬಾಗಲಕೋಟೆ
ಧಾರವಾಡ
ಗದಗ
ಹಾವೇರಿ
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ
ಒಟ್ಟು
1
ಒಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ( ಹೆಕ್ಟೇರ್ )
1344382
1053471
658877
427329
465715
485156
1024679
5459609
2
ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶ ( ಹೆಕ್ಟೇರ್ )
190424
1977
81126
35235
32614
47454
814455
1203285
3
ಕೃಷಿಗೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಪ್ರದೇಶ (ಹೆಕ್ಟೇರ್)
113409
64906
53642
25506
22036
37370
50424
367293
4
ಗೋಮಾಳ
24807
9575
3429
3571
2592
12395
19362
75731
5
ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನಗಳು
1201
1306
212
162
229
1919
4592
9621
6
ಬೇಸಾಯಯೋಗ್ಯ ಪ್ರದೇಶ
1014541
975707
520468
362855
408244
386018
135846
3803679
7
ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಮತ್ತು ಹೊಂದಿದ ಜಮೀನು(ಹೆಕ್ಟೇರ)
ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವವರು (ಸಂಖ್ಯೆ)
ಅತಿ ಸಣ್ನ
195868
32498
49910
21945
21830
57982
115714
495747
8
ಸಣ್ನ
137896
96910
64101
38620
49779
71430
29329
488065
9
ಇತರೆ
163944
172846
86884
60240
70337
64668
19703
638622
10
ಒಟ್ಟು
497708
302254
200895
120805
141946
194080
164746
1622434
11
ಒಟ್ಟು ಜಮೀನು (ಹೆಕ್ಟೇರ)
1005677
979936
502065
347678
398581
381797
149539
3765273
12
ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶ (ಹೆಕ್ಟೇರ)
325476
132240
177842
205582
56962
62522
21039
981663
13
ನೀರಾವರ ಪಂಪಸೆಟ್ ಗಳು (ಸಂಖ್ಯೆ)
160711
75931
67535
12247
15512
38632
590
371158