ಕನ್ನಡ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು

ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

RTI Quarterly Report From Oct-Dec-2007

FORMAT
Material for Preparation of Quarterly Report ( October to December 2007 )
Sl. No.
Subject Belgaum Bagalkot Bijapur Dharwad Gadag Haveri Karwar Total
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
a
The number of requests made to each
public authority
148 11 56 57 21 54 90 437
b
The number of decisions where applications
were not entitled to access to the documents pursuant to the requests, the provisions of this Act under which these decisions were made and the number of times such provisions were invoked.
11 - - - - - 3 14
c
Particulars of any disciplinary action taken
against any officer in respect of the administration of this Act.
- - - - - - - -
d
The amount of charges collected by each public authority under this Act. 1401 114 632 433 221 534 1328 4663
e
Any facts which indicate an effort by the
public authorities to administer and implement the spirit and intention of this Act.
- - - - - - - -
f
Recommendations for reform, including
recommendation in respect of the particular public authorities, for the development improvement, modernization, reform or amendment to this Act or other legislation or common law or any other matter relevant for Operationalising the right to access information.
- - - - - - - -