ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತರರು

ಕ್ರ.ಸಂ
ಜಿಲ್ಲೆ
ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯಕ್ತರರ ಹೆಸರು
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ಕಛೇರಿ 
ಮನೆ
ಮೊಬೈಲ್
1 ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ. ಜಗದೀಶ ಕೆ.ಎಚ್. 0831

2405304

2406351

2405329

99005-46354

2 ಧಾರವಾಡ ಮೇ. ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯಾ ಎಸ್. ಹಿರೇಮಠ 0836

22183848

 

2213801 94835-31835
3 ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ. ಹರ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ 08352

222474

278532

- 98867-45505