ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಕ್ರ.ಸಂ
ಹುದ್ದೆಯ ವಿವರ
ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಹೆಸರು
ಕಛೇರಿ
ಮನೆ
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
1
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು
ಶ್ರೀ. ಅಮಲಾನ್ ಆದಿತ್ಯ ಬಿಸ್ವಾಸ್ ಭಾ.ಆ.ಸೇ
2404007
2422721
2404008
2
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಆಪ್ತ ಸಹಾಯಕರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್ ಸಿ.ಅಕ್ಷರದ, ಶಿರಸ್ತೇದಾರರು
2404007
-------
-------
3
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಭೂ ವಿಷಯಗಳು ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ)
---------------
2461921
-------
2461920
4
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆಯುಕ್ತರು(ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ)

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ ಕಳಸದ, ಕೆ.ಎ.ಎಸ್.

2463730
--------
-------
5
1]ತಹಶೀಲದಾರ(ಆಡಳಿತ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ)
ಶ್ರೀ ಎ. ಎಸ್. ಅರಳಿಕಟ್ಟಿ
2461401
-------
-------
2] ತಹಶೀಲದಾರ(ಭೂಮಿ/ಚುನಾವಣೆ)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಜಿ. ಹೊಸೂರ
2451111
-------
-------
 
3] ತಹಶೀಲದಾರ(ಜಿ ಪಂ/ಆರ್ ಟಿ ಎಸ್/ ATN)
ಶ್ರೀ ಆರ್. ಜಿ. ಹೊಸೂರ
2461402
-------
-------
 
4]ತಹಶೀಲದಾರ(ಭೂಸ್ವಾ/ಇತರೆ/RTI)
---------
2461401
-------
------
6
ಲೆಕ್ಕಾಧಿಕಾರಿಗಳು
2404267
-------
2404267
7
ಆಯವ್ಯಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ. ಸೈಯದ, ಕೆ.ಟಿ.ಎಸ್.
2404267
-------
2404267
  ಕಛೇರಿಯ ಇ-ಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ
rcbgm-kar[at]nic[dot]in