Back Select Language

Sl No
District
Name of the A.D.C
STD Code 
Office
Home
Mobile
1 Belagavi Shri. Ashok Dudagunti 0831 2407275 2407277  
2 Vijaypur Shri. Ramesh Kalasad 08352 250479    
3 Bagalkot Shri. Mahadev Murgi 08354 235093 200484  
4 Dharwad Shri. Shivanand Bajantri 0836

2233840

2233880

   
5 Gadag Shri. M Satish Kumar 08372 238042 236996  
6 Haveri Shri. Tippeswamy 08375 249015 249072  
7 Karwar Shri. Krishnamurthi HK 08382 228847 220042