ಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ, ವಾಯುವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆ - ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ ಕೈಗವಸುಗಳು(Plastic Hand Gloves) ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು aa

ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ, ವಾಯುವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆ - ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಶಪತ ಪತ್ರ (ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ) aa

ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ, ವಾಯುವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸ್ಟೇಶನರಿ / ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು  ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆ aa

ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ, ವಾಯುವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ (SVEEP) ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆ aa

ಅಗತ್ಯವಿರುವ COVID-19 ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಸಾಧನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್  ಪ್ರಕಟಣೆ.aa

ನಾಮನಿರ್ದೇಶನ ನಮೂನೆಗಳು - ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ, ವಾಯುವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆ aa

ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ, ವಾಯುವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಎಂಐಎಸ್ಗಾ ಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆ aa

ಕರ್ನಾಟಕ ವಾಯುವ್ಯ ಪದವೀಧರರ, ವಾಯುವ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2022 ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವೆಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆ aa

ದರಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಗೆ ದಿನಾಂಕ ವಿಸ್ತರಣೆ ಟೆಂಡರ್ - ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 06 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 1 ವಾಹನವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು..aa

ಟೆಂಡರ್ - ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 06 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 1 ವಾಹನವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು..aa

ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಜಿಪಿಎಸ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ ಪ್ರಕಟಣೆ…

ಟೆಂಡರ್ - ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಯು.ಪಿ.ಎಸ್ / ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಕುರಿತು

ಟೆಂಡರ್ - ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 1 ವಾಹನವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು..

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು ಟೆಂಡರ್ -

ಮರು ಟೆಂಡರ್ - ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು..

ಮರು ಟೆಂಡರ್ - ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ GIS Aids and GIS Software ನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು..

ಮರು ಟೆಂಡರ್ - ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 1 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 2 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು..

ಮರು ಟೆಂಡರ್ - ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 18 ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು..

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪಟ್ಯಾಪ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಟೆಂಡರ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

GPS Aids and GIS Software ಟೆಂಡರ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ವಾಹನಗಳ ಟೆಂಡರ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು-ಜಿಲ್ಲಾ ದಂಢಾಧಿಕಾರಿಗಳು – ಆಧಿಕಾರಗಳು – ಕೇಂದ್ರ ನಿಯಮಗಳು

ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್, ಪ್ರಿಂಟರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು..aa

ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ GIS Aids and GIS Software ನ್ನು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರು ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರ ಕಛೇರಿಗೆ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು..

ಮಲಪ್ರಭಾ ಮತ್ತು ಘಟಪ್ರಭಾ ನದಿಗಳ ಸರ್ವೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೂರೈಸುವ ಕುರಿತು..

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2020 - ಮತದಾರರ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳು

ಮತದಾನದ ಸಮುಯದಲ್ಲಿ ಮತದಾರರು ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳ ಸೂಚಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2020 ರ ಮತದಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2020 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಪ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2020 ರ ಚುನಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಡಿಜಿಟಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಎಂಐಎಸ್ಗಾ ಗಾಗಿ ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2020 ರ ಚುನಾವಣೆಗೆ ವೆಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿತ ಸೇವೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇ-ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಟೆಂಡರ್ ಸೂಚನೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಎಂಎಲ್‌ಸಿ 2020 - ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು -

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಲೇಖನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು -

ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆ_ಕರ್ನಾಟಕ ಪಶ್ಚಿಮ ಪದವೀಧರರ ಮತಕ್ಷೇತ್ರ_ಎಂ.ಎಲ್.ಸಿ_2020_ನಾಮಪತ್ರ ನಮೂನೆಗಳು

ದ್ವೈವಾರ್ಷಿಕ ಚುನಾವಣೆಗಳು_ ಕರ್ನಾಟಕ ಶಾಸಕಾಂಗ ಪರಿಷತ್ತು_ಎಂಎಲ್ಸಿ_2020_ ಅಧಿಕೃತ ಗೆಜೆಟ್

ಅಲ್ಪಾವಧಿ ಟೆಂಡರ್

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ನೈರ್ಮಲ್ಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುನಿವಾರಕ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು -

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ವಿವಿಧ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು -

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯ ಬೆಳಗಾವಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಕಛೇರಿಗೆ ಅವಶ್ಯವಿರುವ ಶಿಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಭದ್ರತಾ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವ ಕುರಿತು -

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ/ಉಪ ತಹಶೀಲದಾರ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ದಿನಾಂಕ:27-04-1978 ರಿಂದ 31-12-2018 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿರಸ್ತೇದಾರ/ಉಪ ತಹಶೀಲದಾರ ವೃಂದದ ನೌಕರರ ದಿನಾಂಕ:01-01-2019 ರಿಂದ 31-12-2019 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯ ಪರಿಷ್ಕ್ರತ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಪೂರೈಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ - ಅವದಿ ವಿಸ್ತರಣೆ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿಯ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಪೂರೈಸಲು ದರಪಟ್ಟಿ ಆಹ್ವಾನ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

ಶೀಘ್ರಲೀಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

ಪ್ರ.ದ.ಸ / ಪ್ರ.ದ.ಕಂ.ನಿ. ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

ದೋಷ ರಹಿತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಭೇಟಿ - ರಾಯಬಾಗ ಮತ್ತು ಕುಡಚಿ

ದೋಷ ರಹಿತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಭೇಟಿ - ಚಿಕ್ಕೊಡ ಸದಲಗಾ ಮತ್ತು ನಿಪ್ಪಾಣಿ

ದೋಷ ರಹಿತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಭೇಟಿ - ಅಥಣಿ ಮತ್ತು ಕಾಗವಾಡ

ದೋಷ ರಹಿತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಸಭೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ 22-10-2018

ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ - ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಭೆ

 

ಚುನಾಯಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರಗಳು - 2016 ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

 

 

map