ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಪ್ರವಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ aa

ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ aa

ಶೀಘ್ರಲೀಪಿಗಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ aa

ಶಿರಸ್ತೆದಾರರ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ aa

ಪ್ರ.ದ.ಸ / ಪ್ರ.ದ.ಕಂ.ನಿ. ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಟತಾ ಪಟ್ಟಿ - ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ aa

ದೋಷ ರಹಿತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಭೇಟಿ - ರಾಯಬಾಗ ಮತ್ತು ಕುಡಚಿ

ದೋಷ ರಹಿತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಭೇಟಿ - ಚಿಕ್ಕೊಡ ಸದಲಗಾ ಮತ್ತು ನಿಪ್ಪಾಣಿ

ದೋಷ ರಹಿತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಭೇಟಿ - ಅಥಣಿ ಮತ್ತು ಕಾಗವಾಡ

ದೋಷ ರಹಿತ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಸುವ ಕುರಿತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಸಭೆ

ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗದ ಎಲ್ಲಾ ಉಪವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಭೆ 22-10-2018

ಎಸ್ ಸಿ ಪಿ - ಟಿ ಎಸ್ ಪಿ ಸಭೆ

 

ಚುನಾಯಿತ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ವಿವರಗಳು - 2016 ಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮೆನುವಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

 

 

map