Back Select Language

 

Sl No District Name of the S.P STD Code Office Home Fax Mobile
1 Belagavi

Shri. Laxman Nimbaragi

0831 2405204 2405205

2405222

2405231

94808-04001

2 Vijaypur Kuldeep Kumar Jain 08352 250152 250023 253739 94808-04201
3 Bagalkot C B Righant 08354 235077 235078 235079 94808-03901
4 Dharwad

Sangeeta G

N Nagaraj Police Comr

0836

2233200

 

2233201

 

2233202

94808-04320

94808-02001

5 Gadag K. Santosh Babu 08372 236260 235066
-

94808-04401

6 Haveri K. Parashuram 08375 232800 232801   94808-04501
7 Uttar Kannada Vinayak Vasantrao Patil 08382 226233 226308
-
94808-05201