ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಸನ್ 2005 ರಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರರು, ಬೆಳಗಾವಿ ಇವರುಗಳ ವಿವರ

ಕ್ರ ಸಂ

ಹೆಸರು

ರಿಂದ

ವರೆಗೆ

1

ಶ್ರೀ ವಿ ಉಮೇಶ ಭಾ.ಆ.ಸೇ

14-11-2005

03-08-2006

2

ಶ್ರೀಮತಿ ಅಮಿತಾ ಪ್ರಸಾದ ಭಾ.ಆ.ಸೇ

04-08-2006

18-10-2008

3

ಶ್ರೀ ಬಿ ಹೆಚ್.ಮಂಜುನಾಥ  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

18-10-2008

31-08-2009

4

ಶ್ರೀ ಸಿ ಎಂ.ಶಿರೋಳ  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

22-09-2009

31-05-2011

5

ಶ್ರೀ ಗಂಗಾರಾಮ್ ಬಡೇರಿಯಾ  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

01-06-2011

09-02-2014

6

ಶ್ರೀ ವಿ ಬಿ.ಪಾಟೀಲ್  ಭಾ.ಆ.ಸೇ

10-02-2014

30-09-2014

7

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್  ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಸಮವರ್ತಿತ ಪ್ರಭಾರ)

01-10-2014

07-03-2015

8

ಶ್ರೀ ಕುಮಾರ್ ನಾಯಕ್  ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಸಮವರ್ತಿತ ಪ್ರಭಾರ)

07-03-2015

07-05-2015

9

ಶ್ರೀ ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥ ನಾಯಕ್  ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಸಮವರ್ತಿತ ಪ್ರಭಾರ)

07-05-2015

10-09-2015

10

ಶ್ರೀ ಎನ್ ಜಯರಾಮ್  ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಸಮವರ್ತಿತ ಪ್ರಭಾರ)

10-09-2015

29-08-2017

11 ಶ್ರೀ ಶಿವಯೋಗಿ ಸಿ ಕಳಸದ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಸಮವರ್ತಿತ ಪ್ರಭಾರ) 30-08-2017 07/01/2018
12 ಶ್ರೀ. ಪಿ.ಎ. ಮೇಘಣ್ಣವರ ಭಾ.ಆ.ಸೇ 08/01/2018 31/07/2019
13 ಶ್ರೀಮತಿ ಎಮ್. ದೀಪಾ ಭಾ.ಆ.ಸೇ (ಸಮವರ್ತಿತ ಪ್ರಭಾರ) 01/08/2019 11/09/2019
14 ಶ್ರೀ. ಅಮಲಾನ್ ಆದಿತ್ಯ ಬಿಸ್ವಾಸ್, ಭಾ.ಅ.ಸೆ 11/092019 ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ