ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

 

ವಿಷಯ ಸ್ವಾಮ್ಯ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ © 2016 [ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಕಾರ್ಯಾಲಯ , ಬೆಳಗಾವಿ ]

ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ನವಿಕರಿಸಲಾದ ದಿನಾಂಕ :- 6- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ-2016

ಇ - ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ- rcbgm-kar[at]nic[dot]in

ಅಂತರ್ಜಾಲ ವಿನ್ಯಾಸ ಎನ್.ಐ.ಸಿ, ಬೆಳಗಾವಿ.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೂಚನಾ-ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇಲಾಖೆ, ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ, ಭಾರತ ಸರಕಾರ, ಬೆಳಗಾವಿ

ಇ - ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸ -karbgm[at]nic[dot]in