ಅನು.ಸಂಖ್ಯೆ. ಪ್ರವಾಸದ ವಿವರ
ಪ್ರವಾಸದ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳು
1 01-09-2017 RC_Visit_VP_Visit_Konnur    
2 16-09-2017 RC_Visit_07-10-2017_Kittur    
3 01-10-2017 RC_Visit_06-10-2017_Belagavi    
4   RC_Visit_MKHubli    
5 01-11-2017 RC_Visit_16_10_2017 Vision 2025    
6 01-12-2017 RC_VIsit_17_10-2017, 19_10_2017    
7   RC_Visit_22_23_10_2017    
8   RC_VIsit_23_10_2017 Kitturu Utsava    
9   RC_Visit_Savadatti Visit 30_10_2017    
10 16-12-2017      
11 01-01-2018      
12 16-09-2018 RC_Visit_Haveri    
13 01-10-2018      
14 16-10-2018      
15 01-11-2018      
16 16-11-2018 RC_Visit_Gadag    
17 01-12-2018 RC_Visit_Khanapur    
18 01-01-2019      
19 16-01-2019      
20 01-02-2019      
21 16-02-2019