ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

 ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ( ಜನಗಣತಿ- 2001) ಬೆಳಗಾವಿ ವಿಭಾಗ

ಕ್ರ.ಸಂ

ಮಾಹಿತಿ ವಿವರ

ಜಿಲ್ಲೆ

ಬೆಳಗಾವಿ

ವಿಜಯಪುರ

ಬಾಗಲಕೋಟೆ

ಧಾರವಾಡ

ಗದಗ

ಹಾವೇರಿ

ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ

ಒಟ್ಟು

1
ಒಟ್ಟು ಗ್ರಾಮಗಳು
ಜನ-ವಸತಿ ಸಹಿತ ಗ್ರಾಮಗಳು
1138
660
623
372
329
691
1246
5059
2
ಜನ-ವಸತಿ ರಹಿತ ಗ್ರಾಮಗಳು
26
17
1
18
08
7
43
120
3
ಒಟ್ಟು
1164
677
624
390
337
698
1289
5179
4
ಉಪ-ವಿಭಾಗಗಳು     
 
3
2
2
1
1
2
4
15
5
ತಾಲೂಕುಗಳು
 
10
5
6
5
5
7
11
49
6
ನಾಡ ಕಚೇರಿಗಳು
 
19
10
9
8
6
12
19
83
7
ಕಂದಾಯ ವೃತ್ತಗಳು
 
35
18
18
14
11
19
35
150
8
ಸಜಾಗಳು
 
564
228
237
198
194
256
240
1917
9
ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಗಳು
 
485
199
163
127
106
208
207
1495
10
ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಗಳು
 
6
1
5
4
5
3
6
30
11
ಪುರ ಸಭೆಗಳು
 
7
4
5
1
3
3
2
25
12
ನಗರ ಸಭೆಗಳು
 
2
1
2
 
-
1
2
3
11
13
ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಗಳು
 
1
 
-
 
-
1
 
-
 
-
 
-
2
14
ಆಧಿಸೂಚಿತ ಸ್ಥಳಗಳು
 
1
 
-
 
 
-
 
-
 
-
 
-
1
15
ಮಳೆ ಮಾಪಕ ಕೇಂದ್ರಗಳು
 
98
34
28
20
16
35
78
309