ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

ಕ್ರ.ಸಂ
ಜಿಲ್ಲೆ
ಅಪರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಹೆಸರು
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ಕಛೇರಿ
ಮನೆ
ಮೊಬೈಲ್
1 ಬೆಳಗಾವಿ ಶ್ರೀ ಅಶೋಕ ದುಡಗುಂಟಿ 0831 2407275 2407277 94826-10537
2 ವಿಜಯಪುರ ಡಾ|| ಎಚ್. ಬಿ. ಬುದೆಪ್ಪ 08352 250479   94805-47942
3 ಬಾಗಲಕೋಟ ಶ್ರೀ --------- 08354 235093 200484
98807-12292
4 ಧಾರವಾಡ ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಮೈಗೂರ 0836

2233840

2233880

  94489-19761
5 ಗದಗ ಶ್ರೀ ಇಸ್ಲಾವುದ್ದಿನ್ ಗದ್ಯಾಳ 08372 238042 236996 98866-95957
6 ಹಾವೇರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾಂತಾ ಹುಲಮನಿ 08375 249015 249072 99008-44668
7 ಕಾರವಾರ ಶ್ರೀ. ಹೆಚ್. ಪ್ರಸನ್ 08382 228847 220042 94490-95499