ಹಿಂದಿನ ಪುಟ Select Language

 ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿಗಳು

ಕ್ರ.ಸಂ
ಜಿಲ್ಲೆ
ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ
ಎಸ್.ಟಿ.ಡಿ ಕೋಡ್
ಕಛೇರಿ
ಮನೆ
ಫ್ಯಾಕ್ಸ್
ಮೊಬೈಲ್
1 ಬೆಳಗಾವಿ

ಶ್ರೀ. ಲಕ್ಷ್ಮಣ ನಿಂಬರಗಿ

0831 2405204 2405205

2405222

2405231

94808-04001

2 ವಿಜಯಪುರ ಶ್ರೀ. ಕುಲದೀಪ ಕುಆರ ಜೈನ 08352 250152 250023 253739 94808-04201
3 ಬಾಗಲಕೋಟ ಶ್ರೀ. ಸಿ.ಬಿ. ರಿಘಂತ 08354 235077 235078 235079 94808-03901
4 ಧಾರವಾಡ

ಶ್ರೀಮತಿ ಸಂಗೀತಾ ಜಿ

ಶ್ರೀ. ಎನ್. ನಾಗರಾಜ ಪೋಲೀಸ ಕಮೀಶ್ನರ್

0836

2233200

 

2233201

 

2233202

94808-04320

94808-02001

5 ಗದಗ ಶ್ರೀ. ಸಂತೋಷ ಬಾಬು 08372 236260 235066
-

94808-04401

6 ಹಾವೇರಿ ಶ್ರೀ. ಕೆ. ಪರಶುರಾಮ 08375 232800 232801   94808-04501
7 ಕಾರವಾರ ಶ್ರೀ. ವಿನಾಯಕ ವಸಂತರಾವ ಪಾಟೀಲ
08382 226233 226308
-
94808-05201